HomeKiến thức dinh dưỡng

HIỂU BIẾT VỀ DINH DƯỠNG CHỮA LÀNH – 1

HIỂU BIẾT VỀ DINH DƯỠNG CHỮA LÀNH – 1
Like Tweet Pin it Share Share Email

Những hiểu biết sai lầm trong trị bệnh:

Nhịn ăn gián đoạn cực kỳ hiệu quả trong chữa lành đặc biệt bệnh mãn tính, ung thư.

Dinh dưỡng y học những điều bạn còn mù mờ chưa rõ.

Dinh dưỡng ung thư: thực phẩm giảm thiểu sự di căn.

 

Nước ép rau xanh và bệnh ung thư

Hóa thực vật làm chậm sự phát triển ung thư.

Thực phẩm prebiotics rất tốt cho đường tiêu hóa.

Dinh dưỡng thư: loại nào nên, loại nào giảm, và chế biến thế nào hợp lý

Dinh dưỡng ung thư: nhóm thực phẩm tạo acid máu nên giảm

Trị liệu ung thư hiệu quả khi bệnh nhân song hành với chế độ ăn nghèo methionine.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 64 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.